چهارشنبه 22 مرداد 1399 - 23 ذيحجه 1441 - 2020 آگوست 12 - ساعت 1:49
215رکورد در مدت زمان 0.031ثانیه
عبارت مورد جستجو :
آنچه در پی می خوانید، یاداشتی کوتاه در باره معضل سخن از عرفان در اجتماع ماست.
آنچه در پی می خوانید متن سخنرانی مدیر این پایگاه در محفلی خصوصی است که به موضوع اهمیت خود بودن یا زیستن بر اساس ویژگی ها و سخصیت خویش، می پردازد. در این گفتار، به این فکرت تربیتی نیز پرداخته می شود که مهم ترین کاری که برای هر کسی باید بشود، این است که ویژگی ها و خصوصیات و استعدادهای وی به او شناسانده شده و به وی این اعتماد به نفس داده شود که همه این ویژگی ها در جای خود خوب و ارزشمند است و اگر با هم شکوفا شود، ترکیب بسیار زیبا و منحصر به فردی را به وجود می آورد.
شکرگزاری 3 تیر 1399 18:16
آنچه در پی می خوانید متن سخنانی است که مدیر این پایگاه در وبیناری در باره شکرگزاری و آثار و روش اتصاف به آن مطرح کرده است.
آنچه در پی می خوانید، پاسخی است به یک پرسش یا راه حلی است برای یک مسئله که برای بسیاری، بویژه جوانان مطرح می شود. و آن این است که از کجا بدانم اسلام بهترین دین است و دینی بهتر از آن وجود ندارد. آیا برای دانستن این پرسش باید همه ادیان و مکاتب دیگر را بشناسم؟ و در این صورت، با این وقت کم و گستردگی دنیای ادیان و مکاتب، چگونه می توانم این کار را بکنم؟
آنچه در پی می خوانید نقدی است بر سخنان آقای دکتر عبدالکریم سروش در باره روایات، روحانیت، قول به تحریف قرآن و ...
تلفنی به خدا 15 اسفند 1398 17:22
حکایتی که در پی می آید، ماجرای عبرت آموزی از برقراری ارتباط خالصانه با خداست که در کتاب در محضر لاهوتیان، اثر علی محمد مجاهدی نقل شده است.
آنچه می خوانید مطلبی است در پاسخ به این پرسش که چرا باید افعال خوب را به خدا و افعال بد را به خود نسبت داد؟ و اینکه حکمت و فلسفه این دستور چیست؟ پاسخ به این پرسش ها را به طرز زیبا و روشنی در سخن یکی از عالمان کمتر شناخته شده در معارف قرآنی و روایی، یعنی آقا جمال الدین خونساری می یابیم. در اینجا، این مطلب را با اندکی ویرایش، از مقاله سرنوشت و سرشت از دیدگاه آقا جمال خونساری، اثر ابوالقاسم یعقوبی نقل کرده ام.
جســتار پیــش رو بــا روش تطبیقــی و رویکــرد الهیاتــی می کوشــد بــا اســتفاده از آیــات قــرآن و بهره منــدی از بهگودگیتــا و نیــز آثــار تفســیری مربــوط، بــه شــناخت حقیقــت متعــال (خداونــد) ـ بــه عنــوان یکــی از باورهــای اساســی ادیــان ـ در پرتــو اوصــاف او بپــردازد. بــا اســتخراج صفــات هماننــدی کــه در ایــن پژوهــش بــه دســت آمــد یعنــی فراگیــری و دامنــۀ گســتردۀ علــم خداونــدی، وســعت حضــورش در سرتاســر هســتی، وصــف خالقیــت و نیــز اجابت گــری او، احتمــال آنکــه باورمنــدان هــر دو آییــن بــه حقیقــت واحــدی بــه عنــوان معبــود تعلــق خاطــر داشــته باشــند، دور از ذهــن نخواهــد بــود این مقاله توسط جناب دکتر سید حسین بیریایی و با همکاری مدیر این سایت در دوفصل نامه اسلام و ارتباطات میان فرهنگی، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ به چاپ رسیده است.
  • تعداد رکوردها : 215