دوشنبه 11 اسفند 1399 - 18 رجب 1442 - 2021 مارس 01 - ساعت 15:42
222رکورد در مدت زمان 0.125ثانیه
عبارت مورد جستجو :
آنچه در اینجا می یابید، پاسخ شفاهی مدیر این پایگاه به برخی شبهات در باره دین، ادیان، کتب مقدس ادیان و بویژه قرآن است. این شبهات در ویدئویی در فضای رسانه های مجازی منتشر شده و توسط برخی دوستان برای اظهار نظر و پاسخگویی در اختیار مدیر این پایگاه قرار گرفت.
آنچه در پی می خوانید پاسخی است به یک پرسش که شاید زیاد شنیده اید و شاید شما هم بخواهید بپرسید؛ اینکه چرا نماز را باید به زبان عربی بخوانیم؟
آنچه در پی می خوانید، مقایسه ای است میان مفهوم وحی و آکاشه وانی که نوعی شهود است که در آیین هندو و برخی دیگر از ادیان هند مطرح است. این مقایسه از آن رو اهمیت می یابد که غالبا وحی را نوعی شهود عرفانی تلقی می کنند، در حالی که ممکن است چنین نباشد. این مقاله در اصل حاصل تلاش اندیشمند گرامی، جناب آقای دکتر سید محمد روحانی است که با همکاری آقای دکتر محمد مهدی علی مردی و بنده به ثمر نشسته و در قالب مقاله پژوهشی در دوفصل نامه مطالبعات تطبیقی قرآن و متون مقدس، منتشر شده است.
آنچه در پی می خوانید معرفی کوتاهی است از یکی از آثار قلمی جدید مدیر این پایگاه. این کتاب با عنوان «کمال انسان در قرآن و روایات» به جوهر کمال در این سنت پرداخته است.
کتاب از چشم خدا از جدیدترین آثار قلمی مدیر این پایگاه است. این کتاب، حاصل جمع آوری، ویرایش و برخی توضیحات بر داستانک هایی است که در طول سالیان توسط مدیر این پایگاه گزینش و گلچین شده و در این اثر گرد هم آمده است.
نوشته ای که می خوانید مطلب کوتاهی است در باره نقش مثبت تنوع سنی، یعنی وجود افراد با سنین متفاوت و مختلف، در گروه های انسانی، مانند خانواده، محیط کار، آسایشگاه ها و ...
آنچه در پی می خوانید، نقدی است بر سخنان یکی از روشنفکران دینی که در یک برنامه تلوزیونی برون مرزی در باره ارزش پایین روایات از نظر معرفتی مطرح شده است.
آنچه در پی می خوانید، یاداشتی کوتاه در باره معضل سخن از عرفان در اجتماع ماست.
آنچه در پی می خوانید متن سخنرانی مدیر این پایگاه در محفلی خصوصی است که به موضوع اهمیت خود بودن یا زیستن بر اساس ویژگی ها و سخصیت خویش، می پردازد. در این گفتار، به این فکرت تربیتی نیز پرداخته می شود که مهم ترین کاری که برای هر کسی باید بشود، این است که ویژگی ها و خصوصیات و استعدادهای وی به او شناسانده شده و به وی این اعتماد به نفس داده شود که همه این ویژگی ها در جای خود خوب و ارزشمند است و اگر با هم شکوفا شود، ترکیب بسیار زیبا و منحصر به فردی را به وجود می آورد.
شکرگزاری 3 تیر 1399 18:16
آنچه در پی می خوانید متن سخنانی است که مدیر این پایگاه در وبیناری در باره شکرگزاری و آثار و روش اتصاف به آن مطرح کرده است.
  • تعداد رکوردها : 222