پنج شنبه 10 مهر 1399 - 14 صفر 1442 - 2020 اکتبر 01 - ساعت 8:25
217رکورد در مدت زمان 0.358ثانیه
عبارت مورد جستجو :
آنچه می خوانید مطلبی است در پاسخ به این پرسش که چرا باید افعال خوب را به خدا و افعال بد را به خود نسبت داد؟ و اینکه حکمت و فلسفه این دستور چیست؟ پاسخ به این پرسش ها را به طرز زیبا و روشنی در سخن یکی از عالمان کمتر شناخته شده در معارف قرآنی و روایی، یعنی آقا جمال الدین خونساری می یابیم. در اینجا، این مطلب را با اندکی ویرایش، از مقاله سرنوشت و سرشت از دیدگاه آقا جمال خونساری، اثر ابوالقاسم یعقوبی نقل کرده ام.
جســتار پیــش رو بــا روش تطبیقــی و رویکــرد الهیاتــی می کوشــد بــا اســتفاده از آیــات قــرآن و بهره منــدی از بهگودگیتــا و نیــز آثــار تفســیری مربــوط، بــه شــناخت حقیقــت متعــال (خداونــد) ـ بــه عنــوان یکــی از باورهــای اساســی ادیــان ـ در پرتــو اوصــاف او بپــردازد. بــا اســتخراج صفــات هماننــدی کــه در ایــن پژوهــش بــه دســت آمــد یعنــی فراگیــری و دامنــۀ گســتردۀ علــم خداونــدی، وســعت حضــورش در سرتاســر هســتی، وصــف خالقیــت و نیــز اجابت گــری او، احتمــال آنکــه باورمنــدان هــر دو آییــن بــه حقیقــت واحــدی بــه عنــوان معبــود تعلــق خاطــر داشــته باشــند، دور از ذهــن نخواهــد بــود این مقاله توسط جناب دکتر سید حسین بیریایی و با همکاری مدیر این سایت در دوفصل نامه اسلام و ارتباطات میان فرهنگی، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ به چاپ رسیده است.
مقاله ای که در پی می خوانید اصالت اراده در ارزش داوری انسان و میزان توجه به این موضوع در قرآن کریم را مورد بررسی قرار داده است. پررسش این جستار این است که آیا از منظر قرآن کریم تنها اراده انسان ها معیار ارزیابی اخلاقی انسان است یا معیارهای غیرارادی نیز در این ارزیابی دخالت دارد.
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در شرایطی مردد شوید که با و جود فراهم نبودن شرایط و اسباب، توکل بر خدا کنید و دست به کاری بزنید، یا منتظر بمانید تا اسبابش فراهم شود و در غیر آن صورت، اقدامی نکنید. این کوتاه نوشته بر پایه آموزه های قرآنی وروایی پاسخی را برای این پرسش پیش رو می گذارد که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد.
فراغت تأمل 8 بهمن 1398 15:39
این یادداشت به بهانه شعر زیبایی از مولوی در باره برخی فکرهای بی حاصل و تأملات صرفا نظری است که در فضای آکنده از دردهای اجتماعی کاری نامناسب تلقی می شود.
تلخی های زندگی 29 دی 1398 16:36
این کوتاه نوشته در باره نحوه نگاه به سختی ها و تلخ کامی هاست. بخوانید حتما لذت خواهید برد.
آنچه در پی می بینید، معرفی مختصری از کتاب از شک تا یقین است که در سایت رسا نیوز (https://ar.rasanews.ir/ar/news/1712) به عربی صورت گرفته است و برای مخاطبان عرب زبان در اینجا بازنشر می شود.
مقابله با شک 30 آذر 1398 17:17
کوتاه نوشته ای که در پی می خوانید، مطلبی است در باره راه مقابله با شک هایی که هرازگاهی ممکن است در اثر شبهه ای عارض ایمان ما گردد. در این نوشتار با الهام و استناد به دو روایت گرانقدر به راهکار مقابله با شک با تکیه بر معرفت ها و ادراکات قلبی و قبلی خود خواهیم پرداخت، راهکاری که جز آنکه در روایت توصیه شده، به تجربه نیز درستی و کارآمدی آن اثبات گشته است.
ما از طرفی بروز پرسش از معنای زندگی را اجتناب ناپذیر می دانیم، اما از سوی دیگر متعجبانه شاهدیم که بیشتر مردم به طور جدی به آن نمی اندیشند.اینکه سبب این پدیده چیست، موضوعی است که جای تأمل دارد. شاید بهترین پاسخی که به این پرسش می توان داد این است که ـ برخلاف انتظارِ منطقی و فلسفی ـ دلبستگی ها و اهداف کوچک و محدود نیز می تواند معنابخش باشد و عموم مردم با همین دلبستگی ها و اهداف و دغدغه ها زندگی خود را معنادار می کنند. شاید از منظر فلسفی نتوان این نوع دغدغه ّها را برای دادن معنایی درخور به زندگی انسان مناسب دید، اما آنچه در عمل رخ می دهد، همین واقعیت غیر منطقی است. این مقاله کوتاه به بررسی علل و عوامل این پدیده می پردازد.
کوتاه نوشته ای که در پی می خوانید، پیشنهاد یک روش عاقلانه و مفید برای برخورد با بی انصافی ها و بی ادبی هایی است که گاهی هرکدام از ما دچار آن می شویم.
  • تعداد رکوردها : 217